stacja, lpg

kontakt:

Adres: Rybacka 6/2

KOd i miejscowość: 76-200 Słupsk

Email: bigcentrum(at)wp.pl

GSM: 692 851 633

program książka telefoniczna

Kompleksowa komputeryzacja zarządzania przedsiębiorstwem, hurtownią, hotelem, gastronomią, instytucją; Sprzęt mikrokomputerowy - sprzedaż; Instalacje sieciowe NOVELL; Oprogramowanie na indywidualne zamówienie; Serwis sprzętu i oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE PROPONOWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ:

Zarządzanie hotelem: - obsługa recepcji; 

System ZH jest zintegrowanym komputerowym systemem zarządzania pracą recepcji hotelowej przeznaczonym do pracy na komputerach klasy PC. Systemy pracują na komputerach IBM PC (pod kontrolą DOS-a lub systemów operacyjnych WINDOWS 9x w trybie MS-DOS) na pojedynczych stanowiskach lub w środowisku sieciowym NOVELL.

Możliwość pracy wielostanowiskowej pozwala na generowanie systemu dla hotelu o dowolnej strukturze i wielkości (do 1000 pokoi). System przeznaczony jest do obsługi następujących stanowisk recepcji hotelowej:

- KIEROWNIK;
- DYSPONENT;
- REZERWACJA;
- KASA.

Uwzględniając wielkość hotelu, system może być zainstalowany na dowolnej liczbie fizycznych stanowisk (np. może występować wielokrotnie stanowisko dysponent).

System hotelowy ZH umożliwia sprawne zarządzanie obiektami hotelowymi specjalizującymi się w świadczeniu następujących rodzajów usług:

obsługa gości indywidualnych;
obsługa pobytów wczasowych i rekreacyjnych, oraz pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, np. nad morzem;
obsługa grup turystycznych;
obsługa konferencji i szkoleń.

System dostarcza bieżących informacji niezbędnych do zarządzania obiektem dotyczących:

stanu wykorzystania bazy noclegowej w przedziale czasu;
stanu wykorzystania zaplecza w postaci sal konferencyjnych oraz obiektów wynajmowanych na czas określony;
dane o wpływach hotelu za poszczególne rodzaje usług.

Obsługa systemu recepcyjnego ZH sprowadza się do następujących czynności:

prowadzenia rezerwacji noclegów, turnusów, sal konferencyjnych oraz pozostałych obiektów;
bieżącej rejestracji wykonanych usług;
bieżącego rozliczania sprzedanych usług.

Rozliczanie wykonanych usług realizowane jest przez rachunki VAT, noty księgowe oraz zlecenia wewnętrzne. Ten ostatni rodzaj rozliczeń wykorzystywany jest w przypadku, gdy hotel nie wystawia końcowego rachunku - jest podwykonawcą.

Dostępna jest dodatkowa opcja systemu umożliwiająca współpracę z cyfrowymi centralami telefonicznymi. Wykonywana jest taryfikacja rozmów telefonicznych przeprowadzanych z pokoi hotelowych i telefonów służbowych oraz nadzorowanie rozliczenia rozmów w rachunkach za pobyt w hotelu.

System obsługujący recepcję może współpracować z oprogramowaniem przeznaczonym dla gastronomii oraz wypożyczalni sprzętu sportowego w zakresie przesyłania usług wykonanych dla gości hotelu. Dostarcza także informacji dla systemu finansowo-księgowego dotyczących sprzedaży.

Jako dostawca oprogramowania zapewniamy możliwość modyfikowania systemu do indywidualnych potrzeb, jak również tworzenie nowych, integralnych modułów współpracujących z już istniejącymi.

System zarządzania hotelem poprzez funkcję “KREDYT HOTELOWY” jest połączony z systemem zarządzania gastronomią.

System zarządzania gastronomią jest kompleksowym rozwiązaniem przeznaczonym dla obiektów gastronomicznych oraz hotelowo-gastronomicznych prowadzących szeroką działalność usługową opartą na własnej produkcji; składa się z dwóch współpracujących ze sobą modułów:

ZG - tworzenie i nadzorowanie bazy produktów i zapasów gastronomii;
SG - obsługa stanowisk sprzedaży gastronomicznej.

Dla obiektów hotelowo-gastronomicznych obsługa gastronomii jest zintegrowana z komputerowym systemem zarządzania hotelem - ZH.

Systemy pracują na komputerach IBM PC (pod kontrolą DOS-a lub systemów operacyjnych WINDOWS 9x w trybie MS-DOS) na pojedynczych stanowiskach lub w środowisku sieciowym NOVELL.

Szczególnie należy podkreślić następujące elementy oferowanego systemu:

prowadzenie rejestru receptur produktów gastronomicznych z normami zużycia surowców oraz kosztem wynikającym z cen kalkulacyjnych oraz możliwością przeszacowania i ustalenia nowej ceny sprzedaży;
rejestrowanie zamówionych imprez i planowanie zakupu surowców;
rozliczenie kuchni z wartości pobranych surowców i wydanych produktów w cenach kalkulacyjnych;
rozliczenie ilościowo - wartościowe w barach w cenach kalkulacyjnych i cenach sprzedaży;
rozszerzenie możliwości sprzedaży o obsługę imprez jedno- lub kilkudniowych realizowaną w ramach kredytu gastronomii;
rozliczenie sprzedaży na każdym z poziomów organizacyjnych: kelnerzy, barmani, kierownicy sal, kierownicy zmiany;
wysyłanie bonów do każdego z miejsc wytworzenia w celu skompletowania produktów potrzebnych do wykonania zamówienia gościa;
obsługa usług dodatkowych tzw. “poza gastronomią”;
rezerwację wszystkich niezbędnych do obsługi gościa indywidualnego lub grupy usług i urządzeń oraz ich łączne rozliczenie.


System zarządzania gastronomią poprzez funkcję “KREDYT HOTELOWY” jest połączony z systemem zarządzania hotelem.


Zarządzanie restauracją - obsługa gastronomii; lista referencyjna

System jest przeznaczony do prowadzenia komputerowej ewidencji obrotu magazynowego dla firm o dowolnym zakresie działania. W zakresie informacji wprowadzanych oraz emitowanych wydruków jest sparametryzowany.

Podstawowe jego funkcje to:

obsługa wielu magazynów;
ewidencja obrotów i stanów magazynowych wg rzeczywistych cen zakupu lub wg ceny ewidencyjnej;
rejestracja i emisja dokumentów magazynowych;
prowadzenie indeksu towarowo-materiałowego (20 znakowego);
sporządzanie zestawień z dokumentów magazynowych;
możliwość przeprowadzania inwentaryzacji okresowej z automatycznym rozliczeniem różnic;
sporządzanie zestawień zużycia materiałów;
sprawozdawczość GUS-owska.

Każdy z dokumentów zawiera informacje związane z jego charakterem. Identyfikatorem każdego dokumentu w systemie jest: symbol dokumentu, numer dokumentu, numer magazynu i data wykonania transakcji. System nie dopuści do zapisania dwóch dokumentów o takim samym identyfikatorze.

System posiada możliwość podglądu aktualnych stanów magazynowych podczas redagowania dokumentów. Posiada także możliwość automatycznego ustalania cen na dokumentach rozchodowych.

Do prawidłowej eksploatacji w wersji jednostanowiskowej, system wymaga minimum komputera klasy IBM AT z procesorem 386, 4 MB pamięci RAM, stacją FDD 1.2 lub 1.44 MB, dyskiem twardym, systemem operacyjnym DOS 5.0, kartą graficzną i monitorem VGA, SVGA mono lub kolor, klawiaturą oraz drukarki igłowej 10" pracującej w standardzie EPSON FX-800 lub IBM Proprinter posiadającej sterownik systemu operacyjnego DOS. System może pracować w trybie wielodostępnym w sieci komputerowej NOVELL NetWare, WINDOWS 9x. Systemy ewidencji magazynowej

Systemy obrotu towarowego obejmują swym zakresem ewidencję towarów handlowych, obsługę rachunków oraz ewidencję sprzedaży.
SPRZEDAŻ WYROBÓW 

Ewidencja magazynowa prowadzona jest w następującym zakresie:
- ilościowa, w kartotece stanów bieżących oraz kartotece obrotowej;
- wartościowa, w cenach kalkulacyjnych, w kartotece obrotowej;
- wartościowa, w cenach sprzedaży netto, w kartotece obrotowej.

System zawiera obsługę różnorodnych form sprzedaży m. in. akwizycyjną i depozytową. Sprzedaż rejestrowana jest przez rachunki VAT. Ewidencja sprzedaży prowadzona jest w zakresie podstawowym (rejestry VAT), w układzie asortymentowym oraz wg kierunków sprzedaży.
SPRZEDAŻ GAZÓW TECHNICZNYCH 

W systemie prowadzona jest ewidencja obrotu butlami do gazów technicznych ujęta ilościowo oraz wg tzw. “butlodni”, niezbędnych do naliczania czynszu za dzierżawę butli. Sprzedaż gazów i opłaty czynszowe rejestrowane są przez rachunki VAT. Ewidencja sprzedaży prowadzona jest w zakresie podstawowym (rejestry VAT) oraz w układzie asortymentowym i wg kierunków sprzedaży. System prowadzi obsługę kasy i rozlicza w pełnym zakresie należności.
SPRZEDAŻ HURTOWA ALKOHOLI 

Ewidencja obrotu magazynowego prowadzona jest w ujęciu ilościowym w kartotece stanu bieżącego i kartotece obrotowej oraz wartościowo wg cen zakupu. Sprzedaż rejestrowana jest przez rachunki VAT. Ewidencja sprzedaży prowadzona jest w zakresie podstawowym (rejestry VAT), asortymentowym oraz związanym z kierunkami sprzedaży. System prowadzi obsługę kasy oraz rozlicza w pełnym zakresie należności.Systemy obrotu towarowego i sprzedażySystem rozliczenia firmy transportowo-sprzętowo-budowlanej

OPIS SYSTEMÓW ROZLICZANIA DZIAŁALNOŚCI
FIRMY TRANSPORTOWO-BUDOWLANEJSystem oferuje możliwość indywidualnego rozliczania sprzedaży i kosztów dla każdego środka transportu i sprzętu budowlanego określonego przez numer inwentarzowy. Warunkiem jego funkcjonowania jest wdrożenie w firmie komputerowego systemu ewidencji księgowej oraz proponowanych modułów Centralnego Rejestru Faktur oraz Rozliczania Kart Drogowych I Raportów Pracy Sprzętu. Rozliczenie oparte jest o system zleceń na usługi i produkcję, na postawie których można zarejestrować sprzedaż i koszty każdego wydziału i rodzaju działalności w odniesieniu do numeru inwentarzowego środka transportu lub sprzętu budowlanego.
ROZLICZANIE KART DROGOWYCH I RAPORTÓW PRACY SPRZĘTU (TRANS)


Jest to system rozliczania środków transportu, sprzętu budowlanego i pracowników na podstawie informacji zawartych w kartach drogowych - KD (transport) i raportach dziennych pracy - RDPS (sprzęt budowlany).

FUNKCJE PROGRAMU:

Kartoteki.
MARKI - wszystkie marki samochodów, przyczep i sprzętu z uwzględnieniem przeróbek i zainstalowanego osprzętu dodatkowego (czyli wszelkich istotnych ze względu na rozliczenia różnic). Kartoteka jest traktowana jedynie jako "słownik" i nie zawiera żadnych informacji z dokumentów wykorzystywanych do rozliczeń (tzn. z kart drogowych i raportów). Jednakże wpisane tu normy są wykorzystywane do rozliczania zużycia paliwa zarówno przy rejestracji pojedynczego dokumentu, jak i przy wykonywaniu okresowych zestawień;
TRANSPORT LPG - zawiera informacje dotyczące poszczególnych środków transportu, takie jak: nr inwentarzowy, nr rejestracyjny, normy zużycia paliwa, stany paliwa, stany licznika, ładowność. Zbiór jest aktualizowany danymi wprowadzanymi dokumentami kart drogowych i jest wykorzystywany przy wykonywaniu okresowych zestawień;
SPRZĘT BUDOWLANY - zawiera informacje o poszczególnych jednostkach sprzętowych. Zbiór jest aktualizowany danymi wprowadzanymi dokumentami raportów pracy sprzętu i jest wykorzystywany przy wykonywaniu okresowych zestawień.
PRZYCZEPY - dane dotyczące przyczep;
NACZEPY - dane dotyczące naczep;
PRACOWNICY - zawiera dane osobowe pracowników. Zbiór jest aktualizowany danymi dotyczącymi czasu pracy wprowadzanymi dokumentami kart drogowych i raportów pracy sprzętu. Jest wykorzystywany przy naliczaniu płac prowizyjnych kierowców oraz czasu pracy operatorów sprzętu.

Dokumenty - rejestracja informacji zawartych w dokumentach źródłowych typu:
- KARTY DROGOWE (KD)
- RAPORTY DZIENNE/ZBIORCZE PRACY SPRZĘTU (RDPS).
Dokument jest charakteryzowany przez: numer dokumentu, numer ewidencyjny i datę wystawienia. Te trzy parametry jednoznacznie określają dokument. Po ich podaniu system sprawdza, czy nie został już wystawiony dokument o takich parametrach, a ponadto czy nie był wystawiony dokument KD dla RDPS lub RDPS dla KD dla tego samego numeru ewidencyjnego i tej samej daty. Jeśli tak, informacja podawana jest w okienku komunikacyjnym na ekranie. Karta drogowa zawiera informacje o przebiegu i przewożonym tonażu.

Asygnaty - wycena pobranego paliwa.
Funkcja służy do wyceny ilości paliwa i oleju silnikowego pobranego przez jednostki transportu i sprzętu, wykazanej w dokumentach typu KD i RDPS jako tankowanie w bazie. Podstawą wyceny są zbiorcze faktury zakupu paliwa wystawiane przez sprzedawcę na podstawie asygnat dekadowych oraz następujące parametry:
- okres obliczeniowy (data od - data do), jakiego dotyczy faktura;
- cena netto każdego rodzaju paliwa i oleju silnikowego;
- wartość netto każdego rodzaju paliwa i oleju silnikowego wykazana na fakturze.
Wyliczone dla każdej jednostki wartości netto danego rodzaju paliwa są sumowane i suma ta jest porównywana z wartością netto (danego rodzaju paliwa) wykazaną na fakturze. Wyniki obliczeń są drukowane jako zestawienie a po sprawdzeniu poprawności generowany jest przesył do systemu finansowo-księgowego. Przesył ma formę dekretu księgowego, gdzie suma wartości netto każdego rodzaju paliwa i oleju silnikowego jest księgowana po stronie MA konta 490 a wartości netto każdego rodzaju paliwa i oleju silnikowego wyliczone dla każdej jednostki (nr inwentarzowego) są księgowane po stronie WN kont zespołu 5.

Sprawozdania
Na podstawie danych wprowadzonych w funkcji DOKUMENTY możemy uzyskać następujące zestawienia:
- Miesięczna karta eksploatacji samochodu;
- Miesięczne zestawienie wyników eksploatacji sprzętu;
- Zestawienie zużycia paliw i lpg (ilościowe);
- Wykaz premii za oszczędności.
CENTRALNY REJESTR FAKTUR
i SYSTEM ZLECEŃ (CRF)

System służy do rejestracji sprzedaży usług i materiałów z podziałem na rodzaje działalności oraz sprzedaż zewnętrzną i wewnętrzną oraz przesyłania zarejestrowanych danych do systemu finansowo-księgowego w formie dekretów księgowych.

FUNKCJE SYSTEMU:

Kartoteki - obsługa zbiorów słownikowych istotnych dla organizacji pracy systemu;
KONTRAHENCI - zbiór stałych płatników (kontrahentów);
KONTA KOSZTÓW - konta kosztów zespołu 5;
TYPY ZLECEŃ - kody rodzajów działalności. Uwzględniono:
- usługi diagnostyki pojazdów;
- stacja kontroli pojazdów Słupsk
- usługi stacji obsługi samochodów;
- usługi sprzętowe;
- usługi transportowe;
- sprzedaż piasku;
- zwałka ziemi i gruzu;
- usługi warsztatowe;
- sprzedaż materiałów;
- sprzedaż środków trwałych;
STANOWISKA PRACY - określa punkty wystawiania faktur i rodzaj stosowanej ceny (brutto dla punktów z drukarką fiskalną - sprzedaż dla klientów indywidualnych, netto - sprzedaż dla firm);
SŁOWNIK TREŚCI - słownik stałych treści dla pozycji faktur sprzedaży;
TYTUŁY FAKTUR WEWN. - słownik tytułów stosowanych przy wystawianiu faktur wewnętrznych;
JEDNOSTKI MIAR - wykaz jednostek miar dopuszczalnych w systemie;
STAWKI PTU - wykaz stawek podatku od towarów i usług wraz z ich kodami w systemie FK.

Cenniki - funkcja obsługuje zakładanie i aktualizację cenników, wg których wyceniane są wykonywane usługi. W systemie występują dwa podstawowe cenniki - dla transportu i sprzętu oraz dla pozostałych rodzajów działalności. Oprócz tego istnieje możliwość zdefiniowania dodatków do cennika określanych współczynnikiem procentowym podwyższającym lub obniżającym wartość danej pozycji zlecenia lub faktury.

TRANSPORT / SPRZĘT - pozycje cennika stanowią poszczególne jednostki sprzętowe lub transportowe określone przez nr inwentarzowy środka; cennik zawiera także kod PKWiU, kod SWW, stawkę PTU oraz datę zmiany cen. Cennik służy do wyliczania wartości zlecenia / faktury na podstawie dokumentów KD lub RDPS zarejestrowanych w systemie TRANS;
USŁUGI - pozycje cennika stanowią poszczególne usługi określone przez kod usługi i opis usługi, który przenoszony jest do treści pozycji zlecenia / faktury; cennik zawiera także kody PKWiU, SWW, stawkę PTU oraz datę zmiany cen;
DODATKI - pozycje stanowią procentowe dodatki do cenników określone przez kod, nazwę przenoszoną do treści pozycji zlecenia / faktury, procent zwiększenia (jeśli wartość ma zostać zmniejszona należy wpisać liczbę ujemną) i datę zmiany wielkości procentu.

Dokumenty - podstawowy moduł systemu pozwalający zarejestrować sprzedaż usług z każdego rodzaju działalności; wystawić fakturę VAT lub paragon fiskalny dla sprzedaży zewnętrznej; zarejestrować sprzedaż wewnętrzną; wygenerować przesył do systemu FK w formie dekretów księgowych.

OBSŁUGA ZLECEŃ - funkcja realizuje otwarcie zlecenia, jego aktualizację i zamknięcie. Zlecenie ma za zadanie rejestrację sprzedaży usług wg rodzaju działalności;
OBSŁUGA RACHUNKÓW - funkcja realizuje wystawienie rachunku za wykonane usługi; rachunek może mieć formę faktury VAT, paragonu fiskalnego lub faktury VAT dla osoby fizycznej potwierdzonej paragonem fiskalnym. Po wprowadzeniu danych dotyczących kontrahenta (wybór z kartoteki płatnika) na ekranie zostaną wyświetlone zarejestrowane dla niego zamknięte zlecenia. Należy oznaczyć, za które z nich ma zostać wystawiony rachunek. Na rachunku drukowane są numery zleceń, za które został wystawiony, do zbioru zleceń jest wpisywany nr rachunku. Funkcja realizuje też wystawienie faktury korygującej. System pozwala także dokonać zwrotu paragonu fiskalnego oraz zamiany paragonu fiskalnego na fakturę VAT. System nadzoruje numerowanie rachunków. Numeracja jest prowadzona oddzielnie dla każdego punktu wystawiania rachunków oraz oddzielnie dla faktur VAT i paragonów fiskalnych narastająco w ramach roku. Faktury VAT dla osób fizycznych wystawione z paragonu fiskalnego (zamiana), otrzymują numer tego paragonu;
FUNKCJE SPECJALNE - funkcja realizuje przesyły do systemu finansowo-księgowego, posiada trzy opcje:
- Dekrety z rachunków - tworzony jest zbiór dekretów księgowych z faktur VAT i faktur korygujących wg zasad określonych w planie kont przedsiębiorstwa;
- Dekrety ze zleceń wewnętrznych - tworzony jest zbiór dekretów księgowych z zamkniętych zleceń wewnętrznych wg zasad określonych w planie kont przedsiębiorstwa; dekrety te z jednej strony rejestrują sprzedaż wewnętrzną wydziału realizującego zlecenie a z drugiej obciążają koszty wydziału, na rzecz którego było wykonane zlecenie;
- Dekrety z płac - tworzony jest zbiór dekretów księgowych ze zbiorów systemu płacowego EKSPERT wg zasad określonych w planie kont przedsiębiorstwa;
FAKTURY WEWNĘTRZNE - funkcja realizuje wystawienie faktury wewnętrznej wg zasad określonych przepisami o Podatku Od Towarów I Usług; drukuje też rejestr VAT z wystawionych faktur.

Na postawie danych zarejestrowanych w systemie można uzyskać szereg wydawnictw jak np. “Zestawienie robocizny warsztatowej z miesiąca”, “Zestawienie sprzedaży wg rodzaju usług”, “Zestawienie sprzedaży wg typu działalności”.
EKSPORT DANYCH

Program realizuje naliczanie płac prowizyjnych kierowców na podstawie danych o czasie pracy zarejestrowanych w systemie TRANS oraz zlicza czas pracy operatorów sprzętu budowlanego. Wyniki drukowane są w formie zestawień a następnie jest tworzony zbiór przesyłu danych do systemu płacowo-kadrowego EKSPERT.Programowe zasady ochrony danych:
- istnieje lista użytkowników systemu, żaden użytkownik spoza listy nie może wejść do systemu;
- każdy użytkownik ma swoje, tylko jemu znane hasło, które jest sprawdzane przy wejściu do systemu;
- każdy użytkownik ma zdefiniowany zakres dozwolonych w systemie czynności (poziom uprawnień);
- każda czynność jest przez system rejestrowana;
- dane kopiowane są w wyznaczonych okresach czasu.System technicznego przygotowania i planowania produkcji

SYSTEM TECHNICZNEGO PRZYGOTOWANIA
I PLANOWANIA PRODUKCJI

System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw przemysłowych, w których:
- produkcja jest mało-, średnio- lub wielkoseryjna;
- wyroby są złożone, o wielu poziomach montażu;
- procesy technologiczne są zdefiniowane i znormalizowane;
- funkcjonuje indeksowa baza danych.
MODUŁ PODSTAWOWY TPP 

Moduł TPP obejmuje obsługę i weryfikację sześciu podstawowych kartotek bazy danych, emisję dokumentacji technologicznej oraz obliczenia jednostkowe. System wspomaga przygotowanie produkcji, definiuje struktury wyrobów złożonych z zespołów, części, materiałów. Pozwala na zdefiniowanie procesu technologicznego. Współpracuje z systemami Gospodarki Magazynowej. Umożliwia otrzymanie szeregu raportów:

zastosowania bezpośrednie i na wyrób (tzw. zwinięcia konstrukcyjne);
jednostkowe zużycie materiałów i ich wycena;
jednostkowa pracochłonność i płaca w różnych układach.

Baza danych obejmuje kartoteki:

części i materiałów:
konstrukcyjną - opisującą strukturę wyrobów;
stanowisk roboczych;
technologiczną - opisującą proces produkcji;
pomocy warsztatowych i narzędzi specjalnych;
indeksu materiałowego.

Na podstawie kartotek możliwa jest emisja dokumentacji technologicznej oraz odpowiedź na szereg pytań z zakresu zastosowań i składników materiałów, części i zespołów w trybie bezpośrednim.
MODUŁY DODATKOWE
1. PLANOWANIE PRODUKCJI 
2. NORMATYWNY RACHUNEK KOSZTÓW 

Moduł podstawowy można łatwo rozszerzyć o dowolny z modułów dodatkowych.

Oprogramowanie licencyjne:
- System finansowo-księgowy (DOS)
- System płacowo-kadrowy (DOS)
- Ewidencja środków trwałych (DOS)
- Kompleksowa komputeryzacja małych firm (DOS)
- Systemy wspomagające zarządzanie (WINDOWS)Nasza firma przyjmie Państwa propozycje odnośnie przystosowania oprogramowania do potrzeb bądź nawet wykona nowe oprogramowanie na zamówienie. Zapewniamy pomoc operatorską i merytoryczną w trakcie wdrożenia oraz nadzór autorski w trakcie eksploatacji wykonanych przez nas instalacji oprogramowania użytkowego


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  • suknie
  • telefon
  • protetyka
  • odchudzanie
  • agencja reklamowa
  • zabudowy szklane
  • CD

  • company name | książka telefoniczna